ایمپلنت فوری

ایمپلنت فوری (کارگذاری ایمپلنت به جای دندان در همان لحظه کشیدن ) یا Fresh Socket

ایمپلنت فوری و یا fresh socket ایمپلنت فوری و یا fresh socket از نامهای مرسوم برای این عمل هستند. از مواد لازم برای انجام این پروسه استفاده از پودر استخوان و ممبران جهت پر کردن فضای خالی بین دندان کشیده شده و ایمپلنت جهت کمک به ثابت شدن ایمپلنت در محل است. البته این درمان، درمان ارجح محسوب می شود