ایمپلنت دندانی: تصاویر قبل و بعد از ایمپلنت

روکش زیرکونیا

روکش زیرکونیا

بریج قدامی بر پایه ایمپلنت
بریج قدامی بر پایه ایمپلنت
بریج قدامی بر پایه ایمپلنت
بریج قدامی بر پایه ایمپلنت

بریج قدامی بر پایه ایمپلنت

اوردنچر ایمپلنت
اوردنچر ایمپلنت

اوردنچر بر پایه ایمپلنت

اوردنچر بر پایه ایمپلنت

ایمپلنت دندان های خلفی
ایمپلنت دندان های خلفی

روکش دندان های قدامی بالا و ایمپلنت خلفی و تصحیح فرم دندان های قدامی پایین با کامپوزیت

اوردنچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
اوردنچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
اوردنچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
اوردنچر فک پایین بر پایه ایمپلنت

اوردنچر فک پایین بر پایه ایمپلنت

کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان
کامپوزیت دندان

ایمپلنت دندان

تصحیح فرم دندان
تصحیح فرم دندان
تصحیح فرم دندان

جایگزینی سه دندان با دو ایمپلنت (بریج)

بریج، جایگزینی چهار دندان با دو ایمپلنت

ایمپلنت و کامپوزیت، بستن دیاستم (فاصله دندانی)

اصلاح سایش دندان ها

اصلاح سایش دندان ها

اصلاح سایش دندان ها
اصلاح سایش دندان ها

روکش دندان های قدامی و ایمپلنت دندان های خلفی

ایمپلنت دندان
ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندانی
ایمپلنت دندانی

ایمپلنت دندان

بازسازی هر دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی هر دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی هر دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی هر دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی هر دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی هر دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

بازسازی هر دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

ایمپلنت فضاهای خالی

بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت با ساپورت ایمپلنت در بی دندانی کامل
بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت با ساپورت ایمپلنت در بی دندانی کامل
بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت با ساپورت ایمپلنت در بی دندانی کامل

بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت با ساپورت ایمپلنت در بی دندانی کامل

بازسازی فک بالا با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی فک بالا با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی فک بالا با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی فک بالا با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

بازسازی فک بالا با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

پروتز و ایمپلنت

مشاوره رایگان برای طرح درمان از طریق شماره تماس: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت دو فک
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت دو فک
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت دو فک

پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت دو فک

پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت فک بالا
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت فک بالا
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت فک بالا
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت فک بالا

پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت فک بالا

بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

روکش بر پایه ایمپلنت دندان قدامی
روکش بر پایه ایمپلنت دندان قدامی
روکش بر پایه ایمپلنت دندان قدامی

پروتز ثابت تک دندان قدامی بر پایه ایمپلنت فک بالا

بازسازی دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
بازسازی دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت

دنچر فک بالا و اوردنچر فک پایین بر پایه ایمپلنت

پروتز و ایمپلنت دندان

مشاوره رایگان برای طرح درمان از طریق شماره تماس: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

ادونچر فک بالا بر پایه 4 عدد ایمپلنت
ادونچر فک بالا بر پایه 4 عدد ایمپلنت
ادونچر فک بالا بر پایه 4 عدد ایمپلنت

اوردنچر فک بالا بر پایه 4 عدد ایمپلنت

دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت
دنچر فک بالا و ادونچر فک پایین بر پایه ایمپلنت

دنچر فک بالا و اوردنچر فک پایین بر پایه ایمپلنت

پروتز بر پایه ایمپلنت قدامی
پروتز بر پایه ایمپلنت قدامی
پروتز بر پایه ایمپلنت قدامی

روکش زیرکونیا بر پایه دندان و ایمپلنت

روکش متال سرامیک بر پایه ایمپلنت
روکش متال سرامیک بر پایه ایمپلنت
روکش متال سرامیک بر پایه ایمپلنت

روکش متال سرامیک بر پایه ایمپلنت

پروتز و ایمپلنت

مشاوره رایگان برای طرح درمان از طریق شماره تماس: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

ایمپلنت دندان

تعویض روکش متال سرامیک با روکش زیرکونیا
تعویض روکش متال سرامیک با روکش زیرکونیا
تعویض روکش متال سرامیک با روکش زیرکونیا

تعویض روکش متال سرامیک با روکش زیرکونیا

دنچر موقت فک بالا تا زمان انجام جراحی ایمپلنت

روکش های تمام سرامیک زیرکونیا
روکش های تمام سرامیک زیرکونیا
روکش های تمام سرامیک زیرکونیا
روکش های تمام سرامیک زیرکونیا

روکش های تمام سرامیک زیرکونیا بر پایه دندان و روکش متال سرامیک بر پایه ایمپلنت

ایمپلنت فوری
ایمپلنت فوری
ایمپلنت فوری
ایمپلنت فوری
ایمپلنت فوری

ایمپلنت فوری

استفاده از دندان خود بیمار به عنوان پروتز موقت ثابت
استفاده از دندان خود بیمار به عنوان پروتز موقت ثابت

استفاده از دندان خود بیمار به عنوان پروتز موقت ثابت

پروتز و ایمپلنت

مشاوره رایگان برای طرح درمان از طریق شماره تماس: ۰۹۳۶۵۳۳۷۳۰۴

ایمپلنت فوری یا فرش ساکت
ایمپلنت فوری یا فرش ساکت
ایمپلنت فوری یا فرش ساکت
ایمپلنت فوری یا فرش ساکت
ایمپلنت فوری یا فرش ساکت
ایمپلنت فوری یا فرش ساکت

ایمپلنت فوری یا «fresh socket»

ایمپلنت 21 روزه
پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت کل فک بالا
ایمپلنت 21 روزه

پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت کل فک بالا

پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت
پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

ایمپلنت ثابت بر پایه ایمپلنت

بازسازی کامل دهان با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت
بازسازی کامل دهان با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت

بازسازی کامل دهان با پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت

روکش زیرکونیا
روکش زیرکونیا
روکش زیرکونیا

روکش زیرکونیا بر پایه دندان و ایمپلنت

بازسازی کامل دو فک با پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت

اوردنچر ایمپلنت
اوردنچر ایمپلنت

اوردنچر فک پایین

اوردنچر فک بالا و پایین

1 دیدگاه. Leave new

  • سوگل ذاکر
    2021-11-16 8:58 ق.ظ

    سلام روز بخیر . من مادر زادی دندان دو بالا ندارم . میشه درستش کرد .

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

کلیک کنید.
تماس آنلاین از طریق واتس اپ با مطب
کلینیک دکتر غزال آرش راد با مشاوره آنلاین در زمینه ایمپلنت، کامپوزیت دندان و لمینت دندان.